Privacybeleid Pharfolio.be

Identiteit verwerking persoonsgegevens

Uw ontvangen persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard onder de verantwoordelijkheid van de Pharfolio-beheerder. 

Met 'Pharfolio-beheerder' wordt bedoeld: alle organisaties of natuurlijke personen die met administrator-rechten gebruik maken van pharfolio.be. 

Een lijst met de Pharfolio-beheerders kan opgevraagd worden bij:

IPSA vzw;  Tweekerkenstraat 29 - 1000 Brussel
BTW BE0477556338
Secretariaat@ipsa.be
02/219.00.39

Verder moeten alle natuurlijke personen en organisaties die met organisator-rechten gebruik maken van pharfolio.be, ook deze privacy voorwaarden naleven, m.b.t. de gegevens waar zij toegang tot hebben.

Soorten gegevens

De Pharfolio-beheerder kan de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

 • Natuurlijk persoon: naam/voornaam(3)/thuisadres/officieel adres/GBplaats/GBdatum/Facturatieadres/telefoon/rizivnummer/rijksregisternummer/email/functie/Beroepsgroep/APBnr/deelname aan bijscholingsactiviteiten/uw activiteit op www.pharfolio.be
 • Bedrijfsgegevens: naam/adres/Tel/Fax/BTW/e-mail

 

Wijze van verzameling

 • De gegevens worden verzameld op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (link):

  - Er is toestemming van de betrokkene
  - Er is noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is
  - Er is de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Pharfolio-beheerder rust

 • De door de Pharfolio-beheerder verzamelde persoonsgegevens worden uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (toegang tot websites, aanwezigheidsattesten opmaken). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn. Meer specifiek worden deze gegevens verzameld via:

  - Het registeren op de website www.pharfolio.be
  - Gebruik van de website www.pharfolio.be
  - Het inladen van uw identiteitsgegevens op www.pharfolio.be, verzameld door eID-lezing op een plaatselijke bijscholing
  - Een samenwerking met de Pharfolio-beheerder
  - Correspondentie met en uitgaande van de Pharfolio-beheerder

 • Cookies:
  De Pharfolio-beheerder maakt enkel gebruik van functionele cookies, nodig om u op een vlotte wijze toegang te verlenen tot www.pharfolio.be.

 

Gebruik persoonsgegevens

 • De Pharfolio-beheerder kan gebruik maken van de persoonsgegevens om de betrokkene toe te laten alle diensten die door de Pharfolio-beheerder worden aangeboden, te gebruiken. De Pharfolio-beheerder verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens verder alleen maar te gebruiken voor de optimalisering en de verbetering van de diensten die door Pharfolio-beheerder worden aangeboden.
 • Hiervoor worden enkel de gegevens gebruikt die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor die doeleinden:

  - De uitvoering van een overeenkomst met de Pharfolio-beheerder
  - Het leveren van de diensten van de Pharfolio-beheerder
  - De aanmaak van een account voor www.pharfolio.be
  - Het verzenden van informatie over diensten, producten en aanbiedingen van de Pharfolio-beheerder
  - Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de websites
  - Statistische doeleinden
  - Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
  - Het digitaal registreren en bewaren van deelnames aan bijscholingen op www.pharfolio.be.

 • De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naargelang het geval:

  - U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
  - De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de Pharfolio-beheerder
  - De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Pharfolio-beheerder rust.
  - De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
  - De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
  - De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Pharfolio-beheerder of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer u minderjarig bent.

 

Gegevens openbaar maken aan derden

 • De Pharfolio-beheerder zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij noodzakelijk in kader van het verlenen van de diensten van de Pharfolio-beheerder en de optimalisering daarvan.
 • Indien het noodzakelijk is dat de Pharfolio-beheerder in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden (zoals onder meer drukker, softwareleveranciers, dienstverleners in het kader van hostingactiviteiten en datacenters), is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.
 • Het is mogelijk dat de Pharfolio-beheerder uw persoonsgegevens openbaar maakt:

  - Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer de Pharfolio-beheerder hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van de Pharfolio-beheerder;
  - Wanneer de Pharfolio-beheerder of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die de Pharfolio-beheerder heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn. In alle overige gevallen zal de Pharfolio-beheerder uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

 

Bewaring persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens zullen worden opgeslagen gedurende de termijn dat de betrokkene de diensten van de Pharfolio-beheerder gebruikt en tot op het moment dat de betrokkene de dienst stopzet. Na deze termijn blijven de persoonsgegevens bewaard, met het oog op archivering in het algemeen belang. Hiertoe treft de Pharfolio-beheerder de technische en organisatorische maatregelen om met name de inachtneming van het beginsel gegevensminimalisering te verzekeren.

 

Uw privacy rechten

 • In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

Recht op inzage van uw persoonsgegevens;

  - Recht op rechtzetting, vervolledigen of update van uw persoonsgegevens;
  - Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens laat schrappen, kunnen bepaalde diensten niet meer toegankelijk zijn);
  - Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  - Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  - Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan via het online contactformulier contact op te nemen.
 • De Pharfolio-beheerder zal zonder onredelijke vertraging op dit verzoek ingaan, voor zover deze verwijdering geen inbreuk vormt op de neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de Pharfolio-beheerder rust. De verwijdering is niet mogelijk wanneer de verwerking gegrond is op redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid
 • Wanneer de Pharfolio-beheerder de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de Pharfolio-beheerder, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

 

Update Privacy Verklaring

IPSA vzw is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Deze versie dateert van 19/06/2018