Pharfolio is een initiatief van IPSA vzw, het instituut voor permanente studie voor apothekers en apothekersassistenten. IPSA vzw is een organisatie opgericht door de Vlaamse en Brusselse beroepsverenigingen van apothekers, de Vlaamse universiteiten en de vereniging der coöperatieve apotheken van België. Gebruikers van pharfolio.be verklaren zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

TOEGANG

IPSA vzw behoudt het recht om de toegang tot www.pharfolio.be te wijzigen zonder voorafgaande melding. De toegang kan beperkt worden tot bepaalde delen van deze site, of de gehele site, afhankelijk van het lidmaatschap bij IPSA vzw. IPSA vzw is niet aansprakelijk indien om welke reden dan ook de website gedurende korte of langere tijd niet beschikbaar is.

Uw toegangscode voor deze website is persoonlijk en vertrouwelijk en mag niet worden onthuld aan een derde partij. Indien u zich hier niet aan houdt, behoudt IPSA vzw het recht om uw toegang tot deze website voor een bepaalde of onbepaalde periode te ontzeggen.

Bij gebruik van onze website, moet u voldoen aan de gebruikersvoorwaarden zoals hieronder in de verschillende paragrafen weergegeven. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op deze pagina ten allen tijde wijzigen. U wordt verwacht van tijd tot tijd kennis te nemen van mogelijke wijzigingen op deze pagina. Indien u zich niet houdt aan de gebruikersvoorwaarden, behoudt IPSA vzw het recht om uw toegang tot deze website voor een bepaalde of onbepaalde periode te ontzeggen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN GEBRUIK

IPSA vzw en/of derden zijn de eigenaars of licentiehouders van alle intellectuele eigendomsrechten van deze website alsook het materiaal dat hier wordt gepubliceerd. Deze werken zijn beschermd door de copyright-wetten en -verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

Onze site mag niet worden omlijst op een andere site (inclusief RSS), en u mag geen link plaatsen naar een deel van onze site, met uitzondering van de homepage.

U mag linken naar onze homepage, op voorwaarde dat u dit doet op een juridisch eerlijke manier, zonder te profiteren van onze reputatie of schade eraan toe te brengen.

U mag geen wijzigingen aanbrengen in de papieren of digitale kopieën van alle materialen die u hebt geprint of gedownload op welke wijze dan ook, en u kan geen gebruik maken van illustraties, foto's, video-of audio-sequenties die los staan van de eventueel begeleidende tekst.

Het is verboden om enig onderdeel van het materiaal aanwezig op deze site, op welke wijze dan ook, te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder het verkrijgen van een vergunning van IPSA vzw.

Als uw print-outs, kopieën of downloads van (een deel) van onze site in strijd zijn met de gebruikersvoorwaarden, vervalt uw recht op het gebruik van deze site en moet u op onze vraag al het gekopieerde materiaal vernietigen.

Als u een vermoeden heeft dat materiaal van deze site onrechtmatig wordt gebruikt, neem dan contact op secretariaat@ipsa.be

AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover toegestaan door de wet, is IPSA vzw niet verantwoordelijk voor direct of indirect verlies of schade door wat op deze website staat, het gebruik ervan of de onmogelijkheid om er gebruik van te maken, met inbegrip van verlies van inkomsten en/of omzet.

Wij verwerken informatie over uw bezoek aan onze site in overeenstemming met ons privacybeleid. Door het gebruik van onze site geeft u toestemming voor deze verwerking en garandeert u dat alle gegevens die u juist is.

Het is verboden misbruik te maken van onze site door de invoering van virussen, trojans, wormen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U moet niet proberen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot deze site, de server waarop onze site wordt opgeslagen of een server, computer of database aangesloten op onze site. Bij overtredingen van deze bepaling, wordt een strafbaar feit gepleegd. Wij zullen een dergelijke inbreuk meedelen aan de desbetreffende wetshandhavingsinstanties en zullen samenwerken met de autoriteiten door het vrijgeven van uw identiteit. In het geval van een dergelijke schending, verliest u het recht op het gebruik van deze site onmiddellijk.

KOPPELINGEN

Links op deze website, gericht naar andere websites zijn bedoeld voor uw informatie. IPSA vzw heeft geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor hen of voor alle verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik hiervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK.

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de IPSA vzw uitsluitend bevoegd zijn.

Datum laatste aanpassing: 04/06/2012